News » BJJ

Add some descriptive text to your all Blog.

So You're Starting Brazilian Jiu Jitsu

So You're Starting Brazilian Jiu Jitsu

Hands sweaty, knees weak, arms heavy - this isn't karaoke, you've started training Brazilian Jiu-Jitsu! Since this is an exciting and often frustrating time in your journey through Brazilian Jiu-Jitsu,...